اورینگ با روکش فلورین

اورینگ با روکش فلورین، FEP, PFA