دستگاه افقی تولید واشر اسپیرال: MH-02

 

 

دستگاه افقی نیمه خودکار تولید واشر اسپیرال ووند
دستگاه افقی تولید واشر اسپیرال ووند تا ۴.۵ متر

لطفا برای دیدن فیلم دستگاه افقی در حال کار تولید گسکت اسپیرال ووند به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید:
MH-2 فیلم