رینگ آببند، رینگ راهنما و رینگ سر بخار یک تکه

سیل رینگ، رینگ راهنما، رینگ سر بخار یک تکه