یاتاقان و رینگ با روکش استیل

یاتاقان با روکش استیل