گسکت گرافیتی

گسکتهای گرافیت از برش ورقهای گرافیت در ابعاد و اشکال استاندارد یا سفارشی بوسیله قالب برش و دستگاه پرس و یا دستگاه Knife Cutter  تولید می گردند. استفاده از دستگاه برش لیزر بعلت حرارت بالایی که گرافیت تحمل می کند و همچنین استفاده از برش واتر جت بعلت ترد بودن و شسته شدن گرافیت زیر جت آب، معمول نمی باشد.

ورقهای گرافیت یا بصورت خالص و یا بصورت تقویت با توری استیل، فویل استیل و یا ورق پانچ استیل عرضه می گردند. بعلت تردی و شکننده بودن گرافیت خالص، تقویت ورقهای گرافیتی با لایه ای از توری یا صفحه استیل، موجب افزایش تنش کششی و تحمل فشاری ورقها و همینطور راحتی حمل و نقل و استفاده از آنها می شود.

takseal®-۶۹۵   گسکتهای ساخته از ورق گرافیت خالص enerka®-۶۹۵
takseal®-۶۹۵/*-WIگسکتهای ساخته از ورق گرافیت خالص مسلح با توری استیل enerka®-۶۹۵/*-WI
takseal®-۶۹۵/*-FI گسکتهای ساخته از ورق گرافیت خالص مسلح با ورقه استیل enerka®-۶۹۵/*-FI
takseal®-۶۹۵/*-TI گسکتهای ساخته از ورق گرافیت خالص مسلح با ورقه پانچ استیل enerka®-۶۹۵/*-TI

استیل مورد استفاده (*) می تواند SS304, SS316, SS321باشد.