گسکتهای فلزی و نیمه فلزی

گسکتهای فلزی و نیمه فلزی: اسپیرال ووند، دابل جکت، کامپروفایل، کوروگیت، رینگ جوینت، لنز رینگ، پلاگ گسکت

واشرهای فلزی آن دسته از واشرهایی هستند که تنها از یک جزو فلزی تولید اند مانند واشر رینگ جوینت، و هیچ ماده نرمتری بطور جانبی جهت آب بندی به آن اضافه نگشته است.

این نوع از گسکتها برای کاربردهای فشار بالا استفاده و فلنجهای مخصوص در دو طرف این گسکتها با چنان نیرویی بسته می شوند که عملا له شدگی گسکت باعث انجام عمل نشت بندی می گردد.

گسکتهای نیمه فلزی معمولا از ترکیب یک بخش فلزی سخت با یک بخش نرم غیر فلزی بنام فیلر تشکیل میشوند. از انواع گسکتهای نیمه فلزی میتوان گسکت اسپیرال ووند، گسکت متال جکت و گسکت کامپروفایل می باشد. این گسکتها فشار بالاتری را نسبت به
گسکتهای غیر فلزی و فشار پایینتری را به نسبت گسکتهای فلزی، تحمل می نمایند.