گسکت اسپیرال وند

اسپیرال ووند
گسکت اسپیرال وند

گسکت اسپیرال وند، با نواری از استیل و نواری از ماده ای نرمتر که بطور یک در میان بصورت مارپیچ در می آیند، تولید میشود. فشار سیال سبب فشردگی فنر فلزی و بیرون لغزیدن فیلر و موجب آب بندی سیال میشود. معمولا فیلر از متریال گرافیت خالص و یا تفلون میباشد. واشر اسپیرال میتواند دارای رینگ داخلی یا خارجی یا هر دو باشد. رینگ داخلی ضمن ممانعت از حرکت شعاعی فیلر و کنترل فشار فلنج، مانع از اعمال فشار و حرارت سیال به اجزای اصلی اسپیرال نیز می شود. رینگ خارجی نیز ضمن ممانعت از حرکت شعاعی فیلر و کنترل فشار فلنج از سمت دیگر، بدلیل نزدیک بودن به پیچیها موجب بقای مرکزیت واشر میشود. استفاده از رینگهای داخلی و خارجی برای کلاسهای ۶۰۰ پوند به بالا به شدت توصیه میگردد.

تولید واشر اسپیرال ووند در کارگاه تجهیز کالای صنعت: