اتیلن پروپیلن

مقاومت این الاستومر در برابر اوزون ، هوا ، نور آفتاب ، بخار ، آب و سیالات هیدرولیکی از نوع استر فسفات مناسب است .EP پلیمری دوگانه از اتیلن و پروپیلن است و EPDM  پلیمری سه گانه است که علاوه بر اتیلن و پروپلین یک مونومر Dien را نیز در ترکیب خود دارد .
با توجه به مطابقت شرایط این الاستومر با ملزومات مورد نظر سازمانهای بهداشتی و غذایی ، استفاده از این الاستومر در ماشین الات صنایع غذایی و دارویی مناسب است . بالعکس استفاده ازEPDM  در تماس با مواد نفتی مناسب نمیباشد.
محدوده دمایی مناسب استفاده از EPDM   -۵۰ ºC ~ 150 ºC است .