فلورو الاستومر- وایتون

نام شیمیایی: فلوروالاستومر یا فلوروکربن الاستومر

نام تجاری: وایتون ثبت شرکت دوپونت-داو آمریکا

FKM یا FPM :نام استاندارد

مقاوم در برابر: هوا، روغنهای پایه معدنی، سوختهای هیدروکربنی، بازها و اسیدهای رقیق

غیر مقاوم در برابر: اسیدهای قوی و الکلها

ºC +۲۰۴ الی ºC  -۲۸ :محدوده دمایی

ویژگی: مقاومت چشمگیر در برابر مواد شیمیایی و کاهش قابلیت تحمل دمای بسیار سرد، هر دو بدلیل درصد فلورین بالا

مهمترین الاستومر ۷۰ ساله اخیر- از اختراع در سال ۱۹۵۸ تا کنون