فلورو سیلیکون

  • این الاستومر بهترین خواص فلوروکربن و سیلیکون را توامان دارا میباشد.
  • فلوروسیلیکون در برابر حلالها ، هیدروکرنها و روغنها بمانند VITON مقاوم بوده و علاوه بر این استحکام خود را برای بازه دمایی گسترده ای از -۷۳ºC تا ۱۷۷ºC حفظ مینماید.
  • این الاستومر درسیستمهای سوخت هواپیما به کرات مورد استفاده قرار میگیرد. البته در نظر داشته باشید که این الاستومر به علت مقاومت پارگی ضعیفی که دارد فقط باید در شرایط Static استفاده گردد.