سیلیکون کارباید سخت شیمیایی

 • ۳٫۰۵g/cm3

چگالی

 • ۰٫۰۱%

تخلخل

 • ۲۶۹۰HRB 5/60

سختی براساس ویکرز- اجزای سیلیکون کارباید

 • ۱۲۵۰ HRB 5/60

سختی براساس ویکرز- اجزای رسوب

 • ۳۵۰۰ MPa

مقاومت فشاری

 • ۴۴۰ MPa

مقاومت خمشی

 • ۳۲۵ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک(

 • ۱۲۰ W/mK

ضریب هدایت دمایی

 • ۵۵ ۱۰ m2/S

ضریب انتشار دمایی

 • ۳٫۴ ۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

 • ۱۳۵۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

 • ۱۳۵۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده