میله الکتروگرافیت اشباع با رزین

 • ۱٫۹۳ g/cm3

چگالی

 • ۰٫۵ %

تخلخل

 • ۹۵ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

 • ۱۲۵ MPa

مقاومت فشاری

 • ۵۵ MPa

مقاومت خمشی

 • ۱۳ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک(

 • ۱۳۰ W/mK

ضریب هدایت دمایی

 • ۷۰ ۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

 • ۴٫۵۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

 • ۲۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

 • ۲۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده

 • ۰٫۰۳۵ mm

ابعاد متوسط ذرات

 • ۱۰٫۵

مقاومت الکتریکی