میله الکتروگرافیت اشباع با سنگ سرمه

 • ۲٫۸۰g/cm3

چگالی

 • ۰٫۱%

تخلخل

 • ۸۵ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

 • ۱۶۰ MPa

مقاومت فشاری

 • ۶۰ MPa

مقاومت خمشی

 • ۱۸ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک(

 • ۱۳۰ W/mK

ضریب هدایت دمایی

 • ۹۰ ۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

 • ۴٫۵۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

 • ۵۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

 • ۵۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده

 • ۰٫۰۳۵ mm

ابعاد متوسط ذرات

 • ۵٫۵

مقاومت الکتریکی