میله الکتروگرافیت اشباع ن

 • ۱٫۸۵ g/cm3

چگالی

 • ۱۰ %

تخلخل

 • ۶۰ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

 • ۷۵ MPa

مقاومت فشاری

 • ۳۰ MPa

مقاومت خمشی

 • ۱۰ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک)

 • ۱۳۰ W/mK

ضریب هدایت دمایی

 • ۷۰ ۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

 • ۴٫۵۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

 • ۵۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

 • ۲۴۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده

 • ۰٫۰۳۵ mm

ابعاد متوسط ذرات

 • ۱۰٫۵

مقاومت الکتریکی

 • ۰٫۱ %

میزان خاکستر موجود