• ۲٫۹۵g/cm3

چگالی

  • ۰٫۲ %

تخلخل

  • ۱۱۰ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

  • ۲۰۰ MPa

مقاومت فشاری

  • ۷۰ MPa

مقاومت خمشی

  • ۲۵ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک)

  • ۱۵ W/mK

ضریب هدایت دمایی

  • ۱۰۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

  • ۵۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

  • ۲۵۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

  • ۲۵۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کن