میله کربنی اشباع با آلیاژ بابیت

 • ۲٫۹۵g/cm3

چگالی

 • ۰٫۲ %

تخلخل

 • ۱۱۰ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

 • ۲۰۰ MPa

مقاومت فشاری

 • ۷۰ MPa

مقاومت خمشی

 • ۲۵ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک)

 • ۱۵ W/mK

ضریب هدایت دمایی

 • ۱۰۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

 • ۵۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

 • ۲۵۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

 • ۲۵۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کن