میله کربنی اشباع با رزین

 • ۱٫۷۵ g/cm3

چگالی

 • ۰٫۵ %

تخلخل

 • ۱۰۵ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

 • ۲۰۰ MPa

مقاومت فشاری

 • ۷۰ MPa

مقاومت خمشی

 • ۲۶ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک)

 • ۱۰ W/mK

ضریب هدایت دمایی

 • ۸۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

 • ۴٫۱ ۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

 • ۲۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

 • ۲۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده