• ۱٫۷۵ g/cm3

چگالی

  • ۰٫۵ %

تخلخل

  • ۱۰۵ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

  • ۲۰۰ MPa

مقاومت فشاری

  • ۷۰ MPa

مقاومت خمشی

  • ۲۶ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک)

  • ۱۰ W/mK

ضریب هدایت دمایی

  • ۸۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

  • ۴٫۱ ۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

  • ۲۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

  • ۲۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده