• ۲٫۳۰g/cm3

چگالی

  • ۰٫۵ %

تخلخل

  • ۱۱۵ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

  • ۲۴۰ MPa

مقاومت فشاری

  • ۹۰ MPa

مقاومت خمشی

  • ۳۰ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک(

  • ۲۰ W/mK

ضریب هدایت دمایی

  • ۱۲ ۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

  • ۴۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

  • ۴۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

  • ۵۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده