میله کربنی اشباع با سنگ سرمه (آنتیمونی)

 • ۲٫۳۰g/cm3

چگالی

 • ۰٫۵ %

تخلخل

 • ۱۱۵ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

 • ۲۴۰ MPa

مقاومت فشاری

 • ۹۰ MPa

مقاومت خمشی

 • ۳۰ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک(

 • ۲۰ W/mK

ضریب هدایت دمایی

 • ۱۲ ۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

 • ۴۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

 • ۴۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

 • ۵۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده