• ۲٫۴۰g/cm3

چگالی

  • ۰٫۵ %

تخلخل

  • ۱۰۵ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

  • ۱۸۰ MPa

مقاومت فشاری

  • ۷۰ MPa

مقاومت خمشی

  • ۲۵ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک(

  • ۱۵ W/mK

ضریب هدایت دمایی

  • ۱۱ ۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

  • ۴ ۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

  • ۱۸۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

  • ۱۸۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده