میله کربنی اشباع با قلع

 • ۲٫۴۰g/cm3

چگالی

 • ۰٫۵ %

تخلخل

 • ۱۰۵ HRB 5/100

سختی بر اساس راکول

 • ۱۸۰ MPa

مقاومت فشاری

 • ۷۰ MPa

مقاومت خمشی

 • ۲۵ GPa

ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک(

 • ۱۵ W/mK

ضریب هدایت دمایی

 • ۱۱ ۱۰m2/S

ضریب انتشار دمایی

 • ۴ ۱۰/K

ضریب انبساط دمایی

 • ۱۸۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده

 • ۱۸۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کننده