• ۱٫۶۷ g/cm3

چگالی

  • ۱۲ %
تخلخل
  • ۹۰ HRB 5/100
سختی بر اساس راکول
  • ۱۴۰ MPa
مقاومت فشاری
  • ۴۰ MPa
مقاومت خمشی
  • ۲۰ GPa
ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک)
  • ۱۰ W/mK
ضریب هدایت دمایی
  • ۸ ۱۰m2/S
ضریب انتشار دمایی
  • ۴٫۰ ۱۰/K
ضریب انبساط دمایی
  • ۴۰۰ oC
حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده
  • ۱۰۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کنند