میله کربنی اشباع ن

 • ۱٫۶۷ g/cm3

چگالی

 • ۱۲ %
تخلخل
 • ۹۰ HRB 5/100
سختی بر اساس راکول
 • ۱۴۰ MPa
مقاومت فشاری
 • ۴۰ MPa
مقاومت خمشی
 • ۲۰ GPa
ضریب الاستیسیته (در حالت دینامیک)
 • ۱۰ W/mK
ضریب هدایت دمایی
 • ۸ ۱۰m2/S
ضریب انتشار دمایی
 • ۴٫۰ ۱۰/K
ضریب انبساط دمایی
 • ۴۰۰ oC
حداکثر تحمل دمایی در محیط اکسید کننده
 • ۱۰۰۰ oC

حداکثر تحمل دمایی در محیط غیراکسید کنند