تماس با ما

واحد فنی مهندسی


Tel: +98 (21) 44992137- 39

Fax: +98 (21) 44992140

Mob: 0912 243 5633

مدیر فنی مهندسی : مهندس میرعنایت

mirenayat{at}kalasanat.com


واحد فروش


Tel: +98 (21) 44992137- 39

Fax: +98 (21) 44992140

Mob: 0903 980 8346

مدیر فروش : خانم مهندس بانی

bani{at}kalasanat.com