برند قطعات یدکی

قطعات یدکی آب بندی نظیر انواع مکانیکال سیل، گسکت، پکینگ رینگ، کربن رینگ، اورینگ و … مورد استفاده در تجهیزات استاتیک و دینامیک ذیل:

ABB Steam Turbine
Apollo Pump
DMN Westinghouse Rotary Valve
Dresser-Rand Steam Turbine
Ebara Pump
Elliot Steam Turbine
Ensival Centrifugal Pump
FBM Hudson Condenser & Cooler
Fisher Rosemount Control Valve
GEA Exchanger
Gulde Control Valve
Hitachi Zosen Heat Exchanger
Holger-Andreasen Condenser
Howden Blower
Ingerso Dresser Pump
K.S.B. Pump
Lewa Pump
Mitsubishi Compressor
Nuovo Pignone Compressor
S.T. Special Tanks Cooler
SBA Heat Exchanger
Shin Nippon Rotary Pump
Siemens Steam Turbine
Silvio Fossa Drum
Sothem Heat Exchanger
Stork Pump
Sulzer Pump
Sundyne Centrifugal Pump
Worthington Pump
Yamashina Condenser & Cooler
Zorya Turbine

….

 

 

 

بزودی امکان جستجوی پارت نامبر ها و

MESC

 فراهم خواهد شد.